วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2550

การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ โครงการ NLOP
.........โครงการ การเรียนรู้แบบออนไลนแห่ง สวทช. เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) - National Science and Technology Development Agency ( NSTDA) โครงการมีหน้าที่ในการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และให้บริการการเรียนรู้รูปแบบใหม่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนจะเรียนผ่าน Web Browser ซึ่งจะเรียกการเรียนรู้รูปแบบใหม่นี้ว่า "การเรียนรู้แบบออนไลน" โครงการมีความมุ่งหมายที่จะเป็นผู้นำศูนย์บริการทางการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาสื่อการสอนด้วยการนำคอมพิวเตอร์มาพัฒนาเพื่อใช้ในการผลิตและให้บริการ จึงถือเป็นการเรียนแบบออนไลน อีกทั้งยังได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน บุคคลและกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจและต้องการนำเอาความรู้ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพและอื่นๆที่มีอยู่ มาพัฒนาและเผยแพร่ในระบบการเรียนแบบออนไลน ผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อตอบสนองความต้องการที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถของประชาชนโดยทั่วไป การที่โครงการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อในการให้บริการ ก็เพราะอินเทอร์เน็ตสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตลอดเวลา
.........ในปัจจุบันมีการให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทำให้ประชากรของประเทศสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างกว้างขวาง จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ "โครงการ การเรียนรู้แบบออนไลนแห่ง สวทช." จึงได้เกิดขึ้นเพื่อให้บริการการเรียนรู้ที่เข้าถึงบุคคลทุกกลุ่ม เรียนได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และบริหารงานโดย ดร. สุรสิทธิ์ วรรณไกร

อันตรายจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
.........เทคโนโลยีสารสนเทศได้ก้าวเข้ามาในชีวิตประจำของมนุษย์มากขึ้น ทั้งในระดับบุคคลจนถึงองค์กร และระดับชาติ เนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันดีเกี่ยวกับประโยชน์ต่างๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่สิ่งใดก็ตามไม่ใช่มีเฉพาะด้านดีเพียงด้านเดียว เทคโนโลยีสารสนเทศก็เช่นกัน ย่อมมีผลกระทบต่อมนุษย์และองค์กรในด้านร้ายได้เช่นกัน โดยส่วนมากอันตรายจากไอที มักจะเกี่ยวข้องกับ
..........การขัดขวางการใช้ไอทีในเวลาที่ต้องการใช้งาน
..........การริดรอนระบบสารสนเทศ
..........การสร้าง/ส่งข้อมูลลวง
..........การล้วงข้อมูลมาใช้งาน

.......ซึ่งอันตรายดังกล่าวมีผลกระทบได้ตั้งแต่ระดับเล็ก จนถึงระดับชาติได้ ทั้งนี้การกระทำดังกล่าวสามารถกระทำได้ทั้งจากระดับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบการติดต่อสื่อสาร และบุคคลภายในองค์กรนั้นๆ โดยสามารถสรุปรูปแบบการก่อเหตุให้เกิดอันตรายได้ดังนี้
............ผู้ใช้เถื่อน - ได้แก่ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิในการเข้าถึงและใช้งานระบบ แต่อาศัยความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีทำการเจาะระบบป้องกันต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะลักลอบล้วงข้อมูล ทั้งที่เป็นความลับและไม่ใช่ความลับ และอาจจะก่อความเสียหายให้กับข้อมูลทั้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จนถึงการลบข้อมูล และการทำลายระบบ
............ผู้ใช้ภายในระบบ - ได้แก่ผู้ใช้ที่มีสิทธิในระดับ แต่เป็นสายหรือทำตัวเป็นผู้ก่อการร้ายเสียเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

เพื่อนกัน คอมพิวเตอร์ศึกษา 48 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง